Сайт в разработке

Александр Абдулов

12 дней

5
00:00

12 дней

С пе рво го по три на дца то е на ше го я нва ря
Са ми со бой на би ра ю тся ста ры е но ме ра.
Сня ли и ллю ми на ци ю, но не за жгли све чей,
С пе рво го по три на дца то е ста рых и щу дру зей.

Сло вно две на дцать ме ся цев э ти две на дцать дней.
На ве рно, что -то сме ни тся в жи зни тво ей и мо ей.
На ве рно, что -то сме ни тся в э ти две на дцать дней,
Две на дцать дней.

Я за ко пал ша мпа нско е под сне го пад в са ду.
Вы йду с то бой с о па ско ю, вдруг е го не на йду.
Нас о бве нча ет на ско ро ска зо чна я ме тель
С пе рво го по три на дца то е и на все гда те перь.

Сло вно две на дцать ме ся цев э ти две на дцать дней.
На ве рно, что -то сме ни тся в жи зни тво ей и мо ей.
На ве рно, что -то сме ни тся в э ти две на дцать дней,
Две на дцать дней.

Сня ли и ллю ми на ци ю, но не за жгли све чей,
С пе рво го по три на дца то е ста рых и щу дру зей.

Сло вно две на дцать ме ся цев э ти две на дцать дней.
На ве рно, что -то сме ни тся в жи зни тво ей и мо ей.
На ве рно, что -то сме ни тся в э ти две на дцать дней,
Две на дцать дней.
Весь текст

Другие песни исполнителя