Сайт в разработке

Филипп Киркоров

Давай помиримся

5
00:00

Давай помиримся

По мню бы ло де лать не че го.
По мню двор у до ма на ше го.
По мню бы ло не бо ве че ром
В си ний цвет по кра ше но.

И гу лял ма льчи шка -у мни ца
И бы ла де вчё нка с ко са ми.
А е щё я по мню у ли цу
Пе ре ход по ло ска ми.

Да вай по ми ри мся, мо я лю би ма я.
Да вай по ми ри мся, не вы но си ма я.
Да вай по ми ри мся и всё на пра сно е у йдёт.

Да вай по ми ри мся, мо я да лё ка я.
Да вай по ми ри мся, мо я же сто ка я.
Да вай по ми ри мся и всё по ста ро му по йдёт.

У те бя ре сни цы в и ни е.
У те бя ве сну шки не жны е.
То лько хму ришь бро ви в ли ни ю
За о би ды пре жни е.

Ско ро э то всё за бу де тся
Звё зды за си я ют блё стка ми.
Про сто в на шей жи зни у ли ца
Ста ла с пе ре крё стка ми.

Да вай по ми ри мся, мо я лю би ма я.
Да вай по ми ри мся, не вы но си ма я.
Да вай по ми ри мся и всё на пра сно е у йдёт.

Да вай по ми ри мся, мо я да лё ка я.
Да вай по ми ри мся, мо я же сто ка я.
Да вай по ми ри мся и всё по ста ро му по йдёт.

Сно ва я ма льчи шка -у мни ца,
Сно ва ты де вчё нка с ко са ми,
Сно ва мы и дём по у ли це
Пе ре ход по ло ска ми.

Да вай по ми ри мся, мо я лю би ма я.
Да вай по ми ри мся, не вы но си ма я.
Да вай по ми ри мся и всё на пра сно е у йдёт.

Да вай по ми ри мся, мо я да лё ка я.
Да вай по ми ри мся, мо я же сто ка я.
Да вай по ми ри мся и всё по ста ро му по йдёт.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Единственная моя. Бэк-вокал

Даже в зеркале разбитом,

Филипп Киркоров
Влюблённая душа (дуэт с Настей Стоцкой)

Там, где солнца край, выше птичьих стай,

Филипп Киркоров
Флейтист

Лёгкий, незатейливый мотив

Филипп Киркоров
Ты, ты, ты. Бэк-вокал

Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты ночью и днём.

Филипп Киркоров