Сайт в разработке

Песняры

Алексанрына

5
00:00

Алексанрына

Мне не за бы цца пе сні той да ўня е вя сны:
"На Му ра мскай да ро жцы ста я лі тры са сны..."
Ця пер ма гу пры зна цца, та ды па чаў ка хаць,
Ця бе з ні я кай кве ткай не мог я па ра ўнаць.

А ле кса ндры на! Ця пер пры йшла зі ма...
А ле кса ндры на! Шу ка ю я - ня ма!
А ле кса ндры на! I з пе сняй ты цві ла...
А ле кса ндры на! Я ко ю ты бы ла!

Ска заць, што ва сі лё чак, дык фа рба ў ім а дна,
Ска заць, што ты лі ле я, - сцю дзё на я ж я на.
Ска заць, што ты зва но чак... Ды ўсіх жа ма ла іх!..
Та ко ю ты зда ла ся ў се мна ццаць год ма іх.

А ле кса ндры на! Ця пер пры йшла зі ма...
А ле кса ндры на! Шу ка ю я - ня ма!
А ле кса ндры на! I з пе сняй ты цві ла...
А ле кса ндры на! Я ко ю ты бы ла!
Весь текст

Другие песни исполнителя

Мой родны кут. Бэк-вокал

Мой родны кут, як ты мне мілы,

Песняры
Касiў Ясь канюшыну. Бэк-вокал

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Песняры
Вологда. Бэк-вокал

Письма лично сам я на почту ношу,

Песняры
Беловежская пуща. Бэк-вокал

Заповедный напев заповедная даль

Песняры